mércores, 27 de febreiro de 2019

Ciclos formativos actuales curso 2018-2019Inclúo unha relación/listaxe dos ciclos formativos, tanto básicos, medios como superiores, existentes actualmente no curso 2018/2019 da Xunta de Galicia.

Máis alá disto, podedes consultar as fichas técnicas e/ou académicas de cada ciclo formativo na páxina de “todo fp” da Xunta de Galicia, nos seus folletos informativos. Na seguinte ligazón:venres, 22 de febreiro de 2019

Protocolo de atención educativa ao alumnado con discapacidade auditivaOnte, día 21 de febreiro de 2019, aproveitando os Encontros de atención á diversidade dende os Departamentos de Orientación e os Equipos de Orientación Específicos, a Conselleira de Educación, Carmen Pomar, presenta o Protocolo de Atención Educativa ó alumnado con discapacidade auditiva.


Dito protocolo pretenden afondar na convicción de que todo o alumnado pode aprender cando se lle outorgan as oportunidades de educación axeitadas, se estimulan as súas capacidades e responsabilidades sociais e se traballa en colaboración coas familias e con outros membros da comunidade educativa.

O documento conta con novo epígrafes principais:
 1. Introdución
 2. Principios reitores: inclusión como principio,
 3. Conceptos
  - Audición
  - A discapacidade auditiva: etioloxía e clasificación
  - Audiometría
  - Axudas audioprotésicas: audiófono, implante coclear, implante osteointegrado.
  - A lingua de signos
  - Alfabeto dactilolóxico
  - Comunicación bimodal
  - A lectura labial
  - A palabra complementada
 4. Diagnóstico: baseado na detección e na introdución dunha serie de indicadores tanto para as familias como para o centro educativo.
  - Sinais de aleta no ámbito familiar: dende 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 a 12 meses....e así ata os 5 e 6 anos.
  - Sinais de alerta no ámbito escolar.
 5. Necesidades educativas dos alumnos/as con discapacidade auditiva
  - Facilitarlles a adquisición dun sistema de comunicación.
  - Estimular e potenciar a percepción auditiva do alumnado.
  - Favorecer a lectura labial.
  - Desenvolver a linguaxe oral.
  - Favorecer o desenvolvemento semántico e morfosintáctico, particularmente na escrita.
  - Desenvolver habilidades cognitivas.
  - Participación activa na comunicación, información, aprendizaxe e relacións da aula.
  - Fomentar a autoestima e promover a inclusión plena
 6. Medidas educativas:
  - Orientacións para o currículo.
 7. Intervención educativa: planificación a nivel de centro, a nivel de aula, e orientacións para o emprego das axudas técnicas e outros recursos. Así mesmo, neste apartado inclúese a planificación e orientación a nivel familiar, orientacións para a intervención cos estes alumnos/as e, moi importante, a sensibilización da comunidade educativa.
 8. Avaliación e seguimento do alumnado con discapacidade auditiva.
 9. Bibliografía: unha serie de recursos como libros, artigos e publicacións actualizados e outros pioneiros no tema. Tamén webgrafía, con páxinas web de diversas federacións, confederacións...moi interesantes.


mércores, 13 de febreiro de 2019

Cadernos de Titoría


Moitas veces preguntámonos como deseñar as actividades de titoría para que teñan un matiz diferente e sexan innovadora e motivadoras para o noso alumnado. Aquí vos deixo un caderno de titoría cunha variedade de dinámicas para levar a cabo cos alumnos/as, que son totalmente adaptadas as distintas idades, dende Primaria á Secundaria.luns, 11 de febreiro de 2019

Información sobre diversas probas diagnósticas

A continuación inclúo un documento con información sobre varias probas diagnósticas con datos referidos a:
 • Rango de aplicación.
 • Finalidade.
 • Tipo e Tempo de aplicación.
 • Ano.
 • Constitución da proba.Proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, curso 2018/2019.
Materias obxecto de avaliación:
Parte obrigatoria:
 • Materias xerais do bloque de materias troncais
  - Historia de España II
  - Lingua Castelá e Literatura II
  - Primeira Lingua Estranxeira II
  - Lingua Galega e Literatura II
 • Materias xerais do bloque de materias troncais segundo modalidade ou itinerario
  - Especialidade Artes: Fundamentos da Arte II
  - Especialidade de Ciencias: Matemáticas II
  - Especialidades de Ciencias Sociais: Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II
  - Especialidade de Humanidades: Latín II
Parte voluntaria: (máximo de 4 materias, entre as materias de opción do bloque de troncais de 2º de calquera modalidade ou materias xerais troncais específicas de modalidades distinta da examinada na parte obrigatoria. 
****Tamén poden examinarse dunha das opcións lingúísticas da 2ª lingua estranxeira II distinta a cursada como materia xeral do bloque de materias troncais, é dicir, Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués.
 • Materias troncais de opción:
  - Artes Escénicas - Grego II
  - Bioloxía - Historia da Arte
  - Cultura Audiovisual II - Historia da Filosofía
  - Debuxo Técnico II - Química
  - Deseño - Xeoloxía
  - Economía de empresa - Xeografía
  - Física - 2ª lingua estranxeira II
 • Materias xerais troncais de modalidade (agás a da modalidade cursada):
  - Fundamentos da Arte II
  - Latín II
  - Matemáticas II
  - Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II


Cada unha das probas da avaliación terá unha duración de 90 minutos, e establecerase un descanso entre probas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. E a proba na súa totalidade terá unha duración de tres días.


¿Como serán as probas?
Poderán conter preguntas abertas e semiabertas, que requirirán do alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez. Para estes efectos, as categorías de preguntas defínense da seguinte maneira:
 • De opción múltiple: preguntas con unha soa resposta correcta e que non esixen construción por parte do alumnado.
 • Semiabertas: preguntas con resposta correcta e que esixen a construción por parte do alumnado. Construción que será breve.
 • Abertas: preguntas que esixen construción por parte do alumnado e que non teñen unha soa resposta correcta. (producións escritas e composicións plásticas).

Matrícula:
 1. Formalizarase a solicitude de matrícula nas datas que determine a CiUG.
 2. Entregarase na secretaría do centro no que superaron o 2º curso do Bacharelato. Se conseguiron o título Bacharelato en convocatorias anteriores entregarán a solicitude no lugar de entrega e recollida de documentación (LERD) que lle corresponda ó seu centro, ou mediante o procedemento telemático establecido pola CiUG.
 3. Indicarase na solicitude os datos persoais do alumnado e as materias elixidas para a realización da proba. Así mesmo, poderán solicitar a exención do exercicio de Lingua Galega.
 4. Y, por último, deberase aboar as taxas correspondentes, a través duns impresos que estarán a disposición dos centros de educación secundaria.
Tribunal cualificador:
 • Un/ha presidenta, un secretario/a e, se é o caso, un/un vicepresidente.
 • Comisións delegadas para actuar en cada un dos centros en que se realice a proba.
 • Comisións de avaliación de cada materia obxecto de exame.


ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO
 • Adoptaranse medidas necesarias para asegurar a igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal do alumnado con NEAE.
 • Tomaranse medidas como: adaptación de tempos, elaboración de modelos especiais de exame, disposición de medios materias e humanos, asistencias, apoios e axudas técnicas....
 • A súa avaliación tomará como referencia as adaptacións curriculares realizadas para o alumnado ó longo da etapa.
 • Incluiranse medidas de flexibilización e metodolóxicas na avaliación de Lingua Estranxeira para o alumnado con discapacidade auditiva, alumnado con dificultades na súa expresión oral e/ou trastornos da fala.


Pódese solicitar ante a presidencia do tribunal cualificador a revisión da cualificación obtida nunha ou varias das probas que compoñen a avaliación. O prazo para presentar as solicitudes de revisión será de 3 días hábiles, contados a partir da data de publicación das cualificacións.

domingo, 3 de febreiro de 2019

Probas de acceso a ciclos de grao medio e superior de Formación Profesional 2018/19


Resultado de imagen de probas acceso formación profesional


Os prazos para apuntarse son os seguintes:
 • ciclos de grao medio: do 7 ó 22 de marzo, ambos incluidos.
 • ciclos de grao superior: do 28 de xaneiro ó 8 febreiro

As probas serán realizadas:

 • 28 de maio no caso de ciclos de grao medio.
 • 10 de abril no caso de ciclos de grao superior.
¿Como son as probas?

CICLOS GRAO MEDIO:

- Parte matemática (matemáticas) e parte sociolingüística (lingua castelá, lingua galega e Ciencias Sociais).
- Parte científico-técnica (tecnoloxía e ciencias da natureza).


CICLOS GRAO SUPERIOR:

- Parte común: matemáticas, lingua castelá e lingua galega.
- Parte específica: materias específicas da opción vinculado ó ciclo superior seleccionado.


¿Como facer a solicitude?


 • A solicitude preséntase en calquera instituto que imparta FP no actual curso académico.
 • Deberá presentarse en papel no centro de inscrición empregando o formulario de solicitude que está dispoñible na páxina da Xunta de Galicia. Aínda que tamén se pode enviar por correo certificado